Síolta

An Chreatlach Naisiúnta Cailíochta d'Oideachas na Luath-ÓigeSíolta - Lámhleabhar Tosaigh

Brollach

Nuair a sheol an tAire Oideachais agus Eolaíochta an Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas na LuathÓige (An Lárionad) i mí Dheireadh Fómhair 2002, thosaíomar aistear nár tugadh faoi riamh cheana in Éirinn.

Buíochas

Ní bheadh foilsiú Síolta indéanta gan tacaíocht leanúnach agus ról dearfach raon leathan eagraíochtaí agus daoine aonair. Ba mhór leis an Lárionad an deis seo a thapú le haitheantas a thabhairt do dhíograis agus do thiomantas leanúnach phobal chúram agus oideachas na luath-óige in Éirinn.

Giorrúcháin

Treoir do Acrainmneacha a úsáidtear sna treoirlínte

Réamhrá

Fáilte chuig Síolta - An Chreatlach Náisiúnta Cáilíochta d'Oideachas na Luath-Óige in Éirinn. Léiríonn na hábhair atá á gcur i láthair sa phacáiste seo an obair eagraithe atá déanta ag raon leathan páirtithe leasmhara in earnáil chúram agus oideachas na luath-óige (COLO) in Éirinn1. Leath an próiseas cruthaitheach, a raibh an foilseachán seo mar thoradh air, thar thréimhse trí bliana, 2002 - 2005, agus is iarracht dhúshlánach agus thairbheach a bhí ann.

Cuid a hAon - Comhthéacs d'Fhorbairt Síolta

I gcomhthéacs na hÉireann tá forbairt Síolta tráthúil. Déanann sé comóradh ar bhuaicphointe sa tóraíocht ar sholáthar oideachas na luath-óige ar ardchaighdeán dár leanaí is óige, atá ar siúl in Éirinn le blianta beaga anuas.

Cuid a Dó - An Próiseas Forbartha

Chuir Clár Oibre an Lárionaid síos ar chlár oibre trí bliana bunaithe ar chuspóirí agus feidhmeanna an Lárionaid (An Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas an Luath-Óige, 2001). Tharla ceann de na príomhchuspóirí sin, cur le chéile na Creatlaí Náisiúnta Cáilíochta do COLO in Éirinn, mar bhunús do mhéid suntasach taighde agus forbartha agus, go háirithe, gurb é ba chúis leis na ceithre philéar shuntasacha taighde.

Cuid a Trí - Tréithe Síolta

Baineann roinnt príomhthréithe le Síolta, atá tábhachtach maidir le teacht ar thuiscint ar an gcaoi a bhfeidhmíonn an Chreatlach. Cinntíonn na tréithe seo gur féidir fís na Creatlaí a bhaint amach agus go mbeidh an t-uasmhéid forthorthaí tairbheacha ann do pháirtithe leasmhara uile an COLO.

Cuid a Ceathair - Measúnú ar Ardchaighdeán

Tá an phríomhréasúnaíocht atá ann do mheasúnú a dhéanamh le creatlach Síolta le fáil sa Pháipéar Bán ar an Oideachas LuathÓige, Ready to Learn (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 1999a). Príomhphrionsabal den doiciméad seo is ea a aithint go bhfuil fíorthábhacht ag baint le caighdeán an tsoláthair seirbhíse i saol na leanaí óga agus a dteaghlach (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 1999a:43).

Cuid a Cúig - Ag Tacú Le hArdchaighdeán

Is léir don Lárionad, ó na céimeanna tosaigh d'fhorbairt Síolta, gur cheart go bhfaigheadh cleachtóirí a bhfuil baint acu leis an gcreatlach chun ardchaighdeán a fheabhsú, tacaíocht. Tá sé seo ríshoiléir tríd an gceithre philéar taighde, a bhfuil cur síos déanta orthu cheana i gCuid a Trí, agus sa struchtúr atá deartha don Chreatlach, is iad sin, Sainmhíniú, Measúnú agus Tacú le hArdchaighdeán.

Cuid a Sé - Conclúid

Tá ábhar an lámhleabhair seo curtha le chéile chun forléargas leathan a thabhairt ar chomhthéacs, ar phróiseas forbartha agus ar na féidearthachtaí a bheidh ann maidir le cur i bhfeidhm Síolta - an Chreatlach Náisiúnta Cáilíochta d'Oideachas na Luath-Óige amach anseo in Éirinn.

Gluais

Sanas de théarmaí a úsáidtear sna treoirlínte

Aguisín 1 - Ballraíocht na gCoistí

Treoir do bhaill

Tagairtí

Tagairtí do eolas sna treoirlínte