Síolta

An Chreatlach Naisiúnta Cailíochta d'Oideachas na Luath-ÓigeFaisnéis faoi Síolta

Réamhrá

Fáilte chuig Síolta - An Chreatlach Náisiúnta Cáilíochta d'Oideachas na Luath-Óige in Éirinn. Léiríonn Síolta an obair eagraithe atá déanta ag raon leathan páirtithe leasmhara in earnáil chúram agus oideachas na luath-óige (COLO) in Éirinn1. Leath an próiseas cruthaitheach, a raibh an foilseachán seo mar thoradh air, thar thréimhse trí bliana, 2002 - 2005, agus is iarracht dhúshlánach agus thairbheach a bhí ann.

Is mór a chuireann foilsiú Síolta le príomhchuspóir an Pháipéir Bháin ar an Oideachas Luath-Óige, Ready to Learn, arna fhoilsiú ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta (DES), a bhaint amach:

"The objective of this White Paper is to facilitate the development of a high quality system of early childhood education. Achieving this objective requires progress across a wide spectrum of areas, including curriculum, training and qualifications and the quality and quantity of inputs (staff, equipment and materials."
(An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 1999a:43)

Mar thoradh ar an doiciméad beartais thábhachtaigh seo bunaíodh an Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas na Luath-Óige (An Lárionad) faoi bhainistíocht Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus Coláiste Phádraig, Droim Conrach. Comhaontaíodh Clár Oibre cuimsithí leis an Roinn Oideachais agus Eolaíochta don Lárionad (An Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas an Luath-Óige, 2001), a dhírigh ar na trí chuspóir seo a leanas:

 • Creatlach ardchaighdeán a fhorbairt d'oideachas na luath-óige;
 • Idirghabhálacha spriocdhírithe a fhorbairt ar bhonn píolótach do leanaí atá faoi mhíbhuntáiste oideachais agus do leanaí le riachtanais speisialta agus;
 • An t-ullmhúchán a dhéanamh d'fhonn An Ghníomhaireacht um Oideachas na Luath-Óige (ECEA) a bhunú mar a samhlaíodh sa Pháipéar Bán ar an Oideachas Luath-Óige, Ready to Learn (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 1999a).

Comhlíonann Síolta an chéad cheann de na cuspóirí sin agus cuireann sé fréamhshamhail i láthair den Chreatlach Náisiúnta Cáilíochta in oideachas na luath-óige.

Dearadh ábhair Síolta d'fhonn cabhrú le gach duine lena mbaineann soláthar oideachais luath-óige ar ardchaighdeán in Éirinn a bheith rannpháirteach san aistear forbarthach i dtreo luatheispéiris saoil leanaí óga, na heispéiris is tábhachtaí go deimhin, a fheabhsú agus a shaibhriú.


D'aithin Ready to Learn go soiléir go mbíonn oideachas luathóige ar bun i raon leathan suíomh in Éirinn agus cuireann sé béim go deimhin ar an bpointe tábhachtach, "...we must recognise that young children have needs for both education and care and that the focus can never be exclusively on either." (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, 1999a:3).


Tá sé seo le sonrú i ndualgas oibre an Lárionaid mar a luadh sa Chlár Oibre comhaontaithe a luann, agus é ag tagairt d'fhorbairt ar shonraí na Creatlaí Náisiúnta Cáilíochta,

"These guidelines will have to be adaptable for use in a wide range and variety of settings in which integrated care and education is provided to children from birth to six. These settings include relatively informal childminding arrangements, preschools, playgroups, crèches and nurseries all of which can be organised as private enterprises or as community-based initiatives and which may or may not be in receipt of State funding. They also include the infant classes of primary schools where the guidelines will be relevant to initiatives such as Whole School Evaluation and School Development Planning."
(An Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas an Luath-Óige, 2001:4)

Baineann ábharthacht le Síolta maidir le hobair raon leathan cleachtóirí COLO in ainneoin comhthéacs a gcleachtais. Lena chois sin, is féidir leis faisnéis luachmhar a sholáthar do ghairmithe eile a n-éilíonn a gcuid oibre orthu a bheith ag idirghníomhú le leanaí óga agus a dteaghlaigh. Táthar ag súil go mbeidh tairbhe le baint ag tuismitheoirí agus ag teaghlaigh as an bhfaisnéis, agus go mbeidh an fhaisnéis mar thacaíocht dóibh ina ról mar phríomhoideoirí a leanaí. Táthar ag súil go mbeidh tairbhe ag baint le Síolta ar go leor leibhéal i suímh chleachtais. Mar shampla mar,

 • Tacaíocht do chleachtas agus d'fhorbairt ghairmiúil aonair,
 • Fócas d'obair foirne agus d'fhorbairt foirne
 • Uirlis do bhainistíocht, pleanáil straitéiseach agus forbairt beartais
 • Bonn coitianta d'idirghabhálacha a dhéanann foireann éagsúil gairmithe.

Tacóidh sé freisin le próisis mheasúnaithe fhoirmiúla agus neamhfhoirmiúla, nó go deimhin beidh sé ann chun comhthuiscintí a chur chun cinn i measc raon leathan aosach a mbíonn tionchar acu ar luatheispéiris leanaí óga.Téarmaíocht

Mar atá luaite cheana, príomhthuiscint a bhaineann le Síolta is ea go bhfuil dlúthnasc idir cúram agus oideachas maidir le foghlaim agus forbairt leanaí óga. In Éirinn, glactar leis an téarma 'cúram agus oideachas na luath-óige' (leis an ngiorrúchán 'COLO') agus baintear úsáid fhorleathan as i ndioscúrsa a bhaineann le hoideachas na luath-óige. Tá tacaíocht láidir faighte ag an téarma seo ó raon éagsúil páirtithe leasmhara i soláthar seirbhísí do leanaí óga, mar go neartaíonn sé an nádúr doscaoilte a bhaineann le cúram agus oideachas atá riachtanach chun eispéiris luathfhoghlama ar ardchaighdeán a sholáthar. Tá tionchar comhaontaitheach ag an téarma freisin do na haosaigh ar fad a bhfuil baint acu le seirbhísí a sholáthar agus is féidir ceangal a dhéanamh leis, is cuma cén comhthéacs cleachtais atá i gceist. Ar na cúiseanna seo, tá an téarma 'COLO' glactha ag an Lárionad i ngach foilseachán a bhaineann le forbairt Síolta.


Le chéile, cruthaíonn ábhar an phacáiste fréamhshamhail do phróiseas um dhearbhú ardchaighdeán náisiúnta do shuímh oideachais na luath-óige in Éirinn. Táthar ag súil, sna míonna agus sna blianta amach romhainn, go mbeidh an fhréamhshamhail seo mar bhunús do chur i bhfeidhm praiticiúil na físe ardchaighdeán in oideachas na luath-óige atá ar fáil i Síolta. Is fís í seo ina dtugtar cothromaíocht rochtana do gach leanbh ar dheiseanna oideachais luathóige, deiseanna a shaibhríonn an saol dóibh agus a chuireann go mór lena ndea-bhraistint, foghlaim agus forbairt.Ábhair an phacáiste

Creatlach dhinimiciúil agus athraitheach is ea Síolta. Déanfar é a nuashonrú ar bhonn rialta, ar dtús de bharr torthaí ó phróiseas píolótach, ach san fhadtréimhse chun nádúr athraitheach earnáil an COLO in Éirinn a léiriú. Tá sé deartha ionas go mbeidh sé úsáideach do chleachtóirí (ina n-aonair agus mar chuid d'fhoireann) agus d'fhoireann tacaíochta d'ardchaighdeán a bheidh rannpháirteach sa phróiseas cuir i bhfeidhm agus measúnaithe.


Tá roinnt eilimintí i bpacáiste Síolta. Ina measc tá réamhlámhleabhar, ceithre lámhleabhar ceangailte, póstaer agus bileog a bhaineann leis an dá Phrionsabal Cáilíochta déag, agus CD ROM leis na hábhair réamhluaite ar fad agus ceithre 'philéar' taighde a chuireann na príomhthacaíochtaí ar fáil don phróiseas forbartha.Réamh-lámhleabhar

Seo a leanas codanna an lámhleabhair seo:

 • Cuid a dó - Comhthéacs do Síolta - déantar machnamh gearr ar an gcomhthéacs reatha náisiúnta agus idirnáisiúnta d'ardchaighdeán sa COLO a bhí mar bhunús d'fhorbairt Síolta. Cuireadh é seo laistigh de thrí réimse leathana beartais, cleachtais agus taighde.
 • Cuid a trí - Próiseas forbartha - déantar achoimre ar an bpróiseas inar forbraíodh Síolta. Áirítear air seo táirgeadh na 'gceithre philéar taighde' agus an próiseas forleathan comhairliúcháin a rinneadh laistigh d'earnáil an COLO ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta.
 • Cuid a ceathair - Tréithe Síolta - déantar cur síos ar ghnéithe ar leith a bhaineann le Síolta a raibh páirt lárnach acu sa phróiseas forbartha agus a bheidh ríthábhachtach ionas go n-éireoidh lena cur i bhfeidhm.
 • Cuid a cúig - Measúnú ar phlépháipéar ardchaighdeán - cuirtear múnla féideartha i láthair do mheasúnú laistigh de chomhthéacs Síolta. Tá sé mar rún díospóireacht a spreagadh ar an tsaincheist thábhachtach seo, a bheidh riachtanach do phróiseas píolótach cuir i bhfeidhm.
 • Cuid a sé - Tacú le plépháipéar ardchaighdeán - déantar achoimre ar fhianaise a bailíodh trí léirmheas litríochta agus cleachtaí comhairliúcháin maidir le meicníochtaí agus sárchleachtas d'fhonn tacú le hardchaighdeán i soláthar oideachas na luath-óige.
 • Cuid a seacht - Achoimre
 • Gluais - tá sainmhínithe le fáil anseo ar roinnt focal tábhachtach mar a úsáidtear iad i gcomhthéacs Síolta.

Lámhleabhair cheangailte

Tá an Chreatlach seo deartha chun cur ar chumas suímh oideachas na luath-óige meastóireacht a dhéanamh ar a leibhéal soláthair ardchaighdeán agus chun caighdeán na seirbhíse atá á sholáthar acu a chinneadh. Laistigh den chomhthéacs seo, aithneoidh Síolta gnéithe cleachtais atá rathúil laistigh den suíomh chomh maith le gnéithe a aithint a bhfuil aird agus feabhas ag teastáil uathu. Ar an gcaoi seo, gníomhaíonn sé mar uirlis chun feabhas agus pleanáil leanúnach d'ardchaighdeán a chur chun cinn.


Sna lámhleabhair úsáideora cheangailte tá na príomheilimintí a bhaineann le Síolta a bheidh in úsáid ag cleachtóirí. Díríonn gach lámhleabhar ar cheann de na suímh seo a leanas:

 • Cúram Lae Lánaimseartha agus Páirtaimseartha
 • Seirbhísí Seisiúnacha
 • Ranganna Naíonán
 • Feighlíocht Leanaí

Dearadh na lámhleabhair ionas go mbeidís éasca le n-úsáid agus tá treoracha soiléire d'úsáid le fáil ag tús gach ceann acu. Seo a leanas an méid atá le fáil i ngach lámhleabhar:


Prionsabail Cháilíochta

ardchaighdeán agus soláthar seirbhíse in oideachas na luath-óige.


Caighdeáin Cháilíochta

Sna sé Chaighdeán déag náisiúnta cuirtear san áireamh na réimsí cleachtais a bhfuiltear le haghaidh a thabhairt orthu agus aistríonn siad an fhís maidir le hardchaighdeán atá le fáil sna prionsabail isteach i gcleachtas.


Comhpháirteanna Cáilíochta

Cuireann siad seo táscairí ardchaghdeáin ar fáil do na cleachtóirí ar fad agus Síolta á chur i bhfeidhm acu. Baineann na Comhpháirteanna seo go díreach leis na Caighdeáin agus tá siad ann chun iad a bhriseadh síos ina bpáirteanna níos dírithe agus níos sonraí.


Deiseanna Mhachnaimh

Feidhmíonn siad seo mar threoirlínte féin-athmhachnaimh do chleachtóirí le smaoineamh ar chleachtas reatha, agus chun gnéithe atá dearfach a aithint chomh maith leis na gnéithe sin nach mór aird a thabhairt orthu. Dearadh iad seo chun tacú leis an bpróiseas caidrimh a ndearnadh tagairt dó níos túisce maidir leis na Caighdeáin a bhaint amach. Is féidir le cleachtóirí aonair nó le grúpaí/foirne atá ag pleanáil do shuíomh iomlán iad a úsáid. Nuair ba chuí, cuireadh na Deiseanna Mhachnaimh i bhfeidhm thar thrí réimse aoise eadhon ó bhreith - 18 mí, 12 - 36 mí agus 2 - 6 bliana. Is mar shamplaí ní mar leideanna amháin a chuirtear na Deiseanna Mhachnaimh agus na liostaí 'Smaoinigh ar' a thagann in éineacht leo ar fáil. Níl gach rud iontu agus táthar ag súil go gcuirfidh gach duine atá ag baint úsáide as Síolta a chuid féin leo bunaithe ar a gcleachtas féin, agus i ndáiríre, iad a chur in oiriúint dá chomhthéacs féin.


Rannóg na nAcmhainní

Ag deireadh gach lámhleabhar, tá rannóg ghearr maidir le hacmhainní curtha ar fáil againn. Tugann sé seo roinnt foinsí ábhar agus faisnéise chun tacú le cleachtóirí agus iad ag obair le gnéithe éagsúla Síolta. Sa rannóg seo tá comhairle ar fhoilseacháin agus físeáin, ábhair thacaíochta, cúrsaí, seoltaí do láithreáin ghréasáin chuí in Éirinn agus thar lear, agus sonraí teagmhála eagraíochtaí COLO a bheadh mar chabhair nó a mbeadh spéis ag daoine iontu. Níl gach rud sa rannóg seo, ach feidhmíonn sí mar bhunús láidir d'ábhair acmhainní, a bhfuiltear ag súil a chuirfidh cleachtóirí agus suímh a gcuid féin leis agus iad ag obair trí na hábhair.


Nóta ar Thras-tagairtí

 • Cabhraíonn na Caighdeáin agus na Comhpháirteanna le cáilíocht a bhaint amach. Tá sé tábhachtach cuimhneamh, áfach, gur dearadh iad chun oibriú le chéile i dtreo cáilíocht a bhaint amach i ngach gné cleachtais i suímh COLO. De réir mar a léann tú trí na hábhair, tabharfaidh tú siombail faoi deara a aithneoidh deiseanna le dul i gcomhairle nó le crostagairt a dhéanamh le Comhpháirt eile, a mbaineann ábharthacht léi maidir leis an gComhpháirt atá á léamh agat.
 • Mar shampla, d'fhéadfá a bheith ag díriú ar Chomhpháirt a bhaineann le Spraoi agus mar gheall ar an tábhacht a bhaineann le hidirghníomhaíochtaí i soláthar eispéiris spraoi ar ardchaighdeán, spreagfar thú le crostagairt a dhéanamh chuig Comhpháirt ar Idirghníomhaíochtaí chun tuilleadh tacaíochta agus faisnéise a fháil. See 5.2, for additional support and information.
 • Cuspóir deiridh na n-ábhar seo is ea cur chuige iomlánaíoch a chur chun cinn i leith soláthair agus cleachtais cáilíochta. Dá bhrí sin, molaimid duit a nádúr idirghaolmhar a aithint agus úsáid a bhaint as an ngné ar leith seo chun athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar do chleachtas.

Aguisíní

Tá trí Aguisín ann:

 • Tugann Aguisín 1 liosta samplach de Bheartais agus Nósanna Imeachta ar féidir le suímh iad a úsáid.
 • Tugann Aguisín 2 liosta samplach de Reachtaíocht agus Rialachán mar threoir do shuímh maidir le meas a dhéanamh ar an bhfeidhm atá ag reachtaíocht agus rialachán i gcomhthéacs an tsuímh.
 • Aguisín 3, Greille Táscairí Leibhéil den Chreatlach Náisiúnta Cáilíochtaí, san áireamh mar eolas ar an gcaoi a n-oireann na leibhéil éagsúla oiliúna agus cáilíochta do na daoine atá ag obair in earnáil an COLO dá chéile, laistigh den Chreatlach atá ceaptha ag Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann.

Ábhair bhreise

Cuireadh na hábhair seo sa phacáiste chun tacú le húsáid agus roinnt Síolta le pobal chomh leathan agus is féidir. Áirítear orthu sin:

 • Póstaer Síolta (i nGaeilge agus i mBéarla) leis na Prionsabail Cháilíochta. Tá bileog in éineacht leis seo do thuismitheoirí nó páirtithe leasmhara eile.
 • CD ROM le cuid mhaith faisnéise luachmhaire a bhaineann le táirgeadh Síolta. Áirítear air seo téacs na gceithre philéar taighde, agus an méid uile atá sa phacáiste, ar féidir a íoslódáil nó a phriontáil.