Síolta

An Chreatlach Naisiúnta Cailíochta d'Oideachas na Luath-ÓigeSíolta - Lámhleabhar Tosaigh

Giorrúcháin

ADM - Area Development Management
BCCN - Border Counties Childcare Network
CECDE - An Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas na Luath-Óige
COLO - Cúram agus Oideachas na Luath-Óige
CSO - An Phríomh-Oifig Staidrimh na hÉireann
DEIS - Comhionannas Deiseanna a Sholáthar i Scoileanna
DES - An Roinn Oideachais agus Eolaíochta
DHC - An Roinn Sláinte agus Leanaí
DIT - Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath
DJELR - An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí
DSCFA - An Roinn Gnóthaí Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh
ECEA - An Ghníomhaireacht um Oideachas na Luath-Óige
EECERA - European Early Childhood Education Research Association
EOCP - An Clár Comhdheiseanna Cúraim Leanaí
FETAC - Comhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna
HETAC - Comhairle na nDámhachtainí Ardoideachais agus Oiliúna
ICT - Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide
IEP - Pleananna Oideachais don Duine Aonair
IMEB - Irish Montessori Education Board
INTO - Cumann Múinteoirí Éireann
NAEYC - National Association for the Education of Young Children
NCCA - An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
NCNA - National Children's Nurseries Association
NCO - Oifig Náisiúnta Leanaí
NDA - An tÚdarás Náisiúnta Míchumais
NDP - An Plean Forbartha Náisiúnta
NESC - An Chomhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialach
NESF - An Fóram Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialach
NQAI - Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann
NQF - Creatlach Náisiúnta Cáilíochta
NVCC - National Voluntary Childcare Committee
NVCO - National Voluntary Childcare Organisation
OECD - An Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta
QE - Ardchaighdeán san Oideachas
UN - Na Náisiúin Aontaithe
UNESCO - Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe