Síolta

An Chreatlach Naisiúnta Cailíochta d'Oideachas na Luath-ÓigeSíolta - Lámhleabhar Tosaigh

Buíochas

Ní bheadh foilsiú Síolta indéanta gan tacaíocht leanúnach agus ról dearfach raon leathan eagraíochtaí agus daoine aonair. Ba mhór leis an Lárionad an deis seo a thapú le haitheantas a thabhairt do dhíograis agus do thiomantas leanúnach phobal chúram agus oideachas na luath-óige in Éirinn. Arís eile tá a gcion déanta ag an bpobal seo maidir le beartas a fhorbairt a thacóidh agus a fheabhsóidh soláthar seirbhísí ar ardchaighdeán do na leanaí is óige. Cuireadh tuairimí, dearcaí agus moltaí an ghrúpa leathain agus éagsúil seo os comhair an Lárionaid trí bhallraíocht ár gCoiste Chomhairligh.

Thug na heagraíochtaí seo léargas luachmhar dúinn ar na gnéithe uile a bhaineann le hardchaighdeán i seirbhísí Chúram agus Oideachas na Luath-Óige (COLO) in Éirinn, agus chabhraigh siad go mór le cothromaíocht agus cothromas béime a bhaint amach in ábhair na Creatlaí. D'oibrigh na daoine aonair a rinne ionadaíocht ar na heagraíochtaí seo gan staonadh d'fhonn maoirsiú a dhéanamh ar fhorbairt na Creatlaí dá ngrúpaí féin. Lena chois sin, roinn roinnt eagraíochtaí ábhair shonracha linn, rud a chabhraigh linn beartais agus nósanna imeachta agus reachtaíocht agus rialachán a aithint atá ábhartha do shuímh COLO.

Tá tagairt speisialta tuillte freisin ag baill ár Sain-Ghrúpa Oibre ar aistriúchán Gaeilge a chinntigh ní amháin go mbeadh leagan Gaeilge na Creatlaí ábhartha agus go mbeadh brí le baint as, ach a rinne go leor oibre maidir le téarmaíocht choitianta, atá cuí don COLO, a fhorbairt in Éirinn. D'éirigh linn ár gClár Oibre a bhaint amach a bhuíochas sin do Bhord Bainistíochta agus Coiste Stiúrtha an Lárionaid a chur taithí, saineolas agus críonnacht fhíorluachmhar ar fáil ar bhealach comhsheasmhach agus flaithiúil.

Ar deireadh thiar, gabhaimid buíochas leis na daoine aonair uile sa Roinn Oideachais agus Eolaíochta as ucht na cabhrach gairmiúla agus éifeachtúla a chur siad ar fáil. Tá súil againn, le foilsiú Síolta, go ndéanfar athnuachan agus neartú ar an tiomantas d'ardchaighdeán, atá le brath go láidir in earnáil an COLO in Éirinn, "an triail ar bharrfheabhas ag a bhfuil an acmhainn le hathrú a dhéanamh".