Síolta

An Chreatlach Naisiúnta Cailíochta d'Oideachas na Luath-ÓigeSíolta - Lámhleabhar Tosaigh

Tagairtí

Area Development Management (2003). EOCP Quality Sub- Measure NVCO Priorities and Range of Actions for Possible Future Funding (2004-2006) - Discussion and Guidance Paper. Baile Átha Cliath: Area Development Management.

Bredekamp, S. and Rosegrant, T. ((Eagarthóirí)(1992). Reaching Potentials: Appropriate Curriculum and Assessment for Young Children, Volume I. Washington, DC: NAEYC.

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (2005a). Towards a Framework for Early Learning - a Consultative Document. Baile Átha Cliath: An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta.

Coolahan, J. (Eagarthóir) (1998). Report on the National Forum for Early Childhood Education. Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (2001). Starting Strong: Early Childhood Education and Care. Páras: An Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta.

An Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (2004b). Education at a Glance 2004. Páras: An Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta.

An Fóram Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialach (2005). Early Childhood Care and Education - Report No. 31 Baile Átha Cliath: An Fóram Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialach.

Kiernan, G. agus Walsh, T. (2004). The Changing Nature of Early Childhood Care and Education in Ireland. Irish Educational Studies, Imleabhar 23, Uimh. 2, lgh.1-18.

An Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas na Luath-Óige (2001). (2004a). Programme of Work. Baile Átha Cliath: An Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas na Luath-Óige.
An Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas na Luath-Óige (2003a). Iniúchadh Taighde ar Chúram agus Oideachas na Luath-Óige in Éirinn. 1990-2003 Baile Átha Cliath: An Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas na Luath-Óige.

An Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas na Luath-Óige (2003b). Research Strategy - A Work in Progress. Baile Átha Cliath: An Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas na Luath-Óige.

An Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas na Luath-Óige (2004a). Ardchaighdeán faoi Chaibidil - Tuarascáil ar Phróiseas Comhairliúcháin ar Ard-Chaighdeáin i gCúram agus in Oideachais na Luath-Óige. Baile Átha Cliath: An Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas na Luath-Óige.

An Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas na Luath-Óige (2004b). Spléachadh ar an Ardchaighdeán - Athbhreithniú ar Bheartas, Cleachtas agus Taighde Náisiúnta a bhaineann leis an Ardchaighdeán i gCúram agus Oideachas Luathóige in Éirinn 1990-2004. Baile Átha Cliath: An Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas na Luath-Óige.

An Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas na Luath-Óige (2004c). Making Connections - A Review of International Policies, Practices and Research relating to Quality in Early Childhood Care and Education. Baile Átha Cliath: An Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas na Luath-Óige.

An Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas na Luath-Óige (2004d). De Réir Sprice - Iniúchadh ar Sholáthar Seirbhíse a Dhíríonn ar Mhíbhuntáiste agus Riachtanais Speisialta i Measc Leanaí ó Bhreith go Sé Bliana d'Aois in Éirinn. Baile Átha Cliath: An Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas na Luath-Óige.

An Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas na Luath-Óige (2005a). Questions of Quality - Proceedings of a Conference on Defining, Assessing and Supporting Quality in Early Childhood Care and Education. Baile Átha Cliath: An Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas na Luath-Óige.

An Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas na Luath-Óige (2005b). Luath-Óige in Éirinn - Fianaise agus Peirspictíochtaí. Baile Átha Cliath: An Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas na Luath-Óige.

Martin, J. (2001). "Introductory Presentation" ag seoladh Starting Strong. Early Childhood Education and Care, Stócólm, Meitheamh 2001.

Mooney, A., Cameron, C., Candappa, M., McQuail, S., Moss, P. agus Petrie, P. (2003). Early Years and Childcare International Evidence Project: Quality.Londain: Department for Education and Skills.

Na Náisiúin Aontaithe (1989). United Nations Convention on the Rights of the Child, Glactha ag Comhthionól na Náisiúin Aontaithe, an 20 Samhain 1989. (Daingnithe ag Éirinn, Meán Fómhair 1992) An Ghinéiv: Na Náisiúin Aontaithe.

National Association for the Education of Young Children (NAEYC) (2005) NAEYC Early Childhood Program Standards and Accreditation Performance Criteria. Washington, D.C.: National Association for the Education of Young Children (NAEYC). Is féidir é a fháil ag: www.naeyc.org/accreditation/next_era.asp, 28 Meán Fómhair 2005.

National Childcare Accreditation Council Inc. (2004a). Family Day Care Quality Assurance (FDCQA) Handbook (2nd edition). An Astráil: National National Childcare Accreditation Council Inc.

National Childcare Accreditation Council Inc. (2004b). Family Day Care Quality Assurance (FDCQA) Handbook (2nd edition). An Astráil: National Childcare Accreditation Council Inc.

National Childcare Accreditation Council Inc. (2004c). Family Day Care Quality Assurance (FDCQA) Self-study Report (2nd edition). An Astráil: National Childcare Accreditation Council Inc. Is féidir é a fháil ag: www.ncac.gov.au/index_pages/publications_index.html, 28 Meán Fómhair 2005.

Oifig Náisiúnta Leanaí (2005). Report on the Development of a National Set of Child Well-being Indicators in Ireland. Baile Átha Cliath: Oifig Náisiúnta Leanaí.

An Phríomh-Oifig Staidrimh (2005a). Measuring Ireland's Progress, 2004 Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Phríomh-Oifig Staidrimh (2005b). EU Survey on Income and Living Conditions - First Results 2003. Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Phríomh-Oifig Staidrimh (2005c). Quarterly National Household Survey, December 2004 - February 2005. Is féidir é a fháil ag: www.cso.ie/qnhs/documents/table_9_%20post_census.xls, 27 Meitheamh 2005.

Rialtas na hÉireann (1999a). An Clár um Rathúnas agus Cothroime Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

Rialtas na hÉireann (1999b). Plean Forbartha Náisiúnta 2000 - 2006. Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

Roinn an Taoisigh (2002). An Agreed Programme for Government between Fianna Fáil and the Progressive Democrats. Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

Roinn an Taoisigh (2003). Ag Coinneáil an Dul Chun Cinn - Comhaontú Comhpháirtíochta Sóisialta 2003-2005. Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí (1999). National Childcare Strategy, Report of the Partnership 2000 Expert Working Group on Childcare. Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí (2001). Acht na Leanaí 2001. Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí (2002). An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí (2002). Cúram Leanaí D'Ardcháilíocht & Foghlaim Fadsaoil: Creat Eiseamlárach d'Oideachas, d'Oiliúint agus d'Fhorbairt Ghairmiúi san Earnáil Luathchúraim agus Oideachais Leanaí. Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí (2004). Developing Childcare in Ireland - A Review of Progress to End 2003 on the Implementation of the Equal Opportunities Childcare Programme 2000-2006. Baile Átha Cliath: An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí.

An Roinn Gnóthaí Sóisialacha, Pobail agus Gnóthaí Teaghlaigh (1998). Strengthening Families for Life: Final Report of the Commission on the Family to the Minister for Social, Community and Family Affairs. Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Roinn Oideachais (1993). Report of the Special Education Review Committee. Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta (1998). An tAcht Oideachais, Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta (1999a). Ready to Learn - A White Paper on Early Childhood Education. Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta (1999b). Curaclam na Bunscoile. Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta (2000). An tAcht Oideachais (Leas). Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta (2004a). Statistical Report 2002-2003. Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta (2004b). Thematic Review of Early Childhood Education and Care Policy in Ireland. Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta (2004c). An tAcht Oideachais do Dhaoine le Riachtanais Speisialta Oideachais. Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta (2005). Comhionannas Deiseanna a Sholáthar i Scoileanna - Plean Gnímh do Chuimsiú Oideachais Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Roinn Sláinte (1991). An tAcht um Chúram Leanaí. Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair. and Assessment.

An Roinn Sláinte agus Leanaí (1998). Child Care (Preschool Services) Regulations 1996 and Child Care (Preschool Services) (Amended) Regulations 1997 and Explanatory Guide to Requirements and Procedures for Notification and Inspection. Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Roinn Sláinte agus Leanaí (1999). Children First: National Guidelines for the Protection and Welfare of Children. Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Roinn Sláinte agus Leanaí (2000). The National Children's Strategy. Our Children-Their Lives Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Roinn Sláinte agus Leanaí (2002). Our Duty to Care: The Principles of Good Practice for the Protection of Children and Young People. Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

Sammons, P., Sylva, K., Melhuish, E., Siraj- Blatchford., I., Taggart, B. agus Elliot, K. (2002). Measuring the Impact of Pre-school on Children's Cognitive Progress over the Preschool Period (in) The Effective Provision of Preschool Education (EPPE) Project Technical Paper 8A. Londain: Institute of Education, University of London.

Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann (2005). Awards in the Framework: Placement of 'Existing and Former Awards'., Baile Átha Cliath: Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann.