Síolta

An Chreatlach Naisiúnta Cailíochta d'Oideachas na Luath-ÓigeSíolta - Lámhleabhar Tosaigh

Aguisín 1 - Ballraíocht na gCoistí
Coiste Comhairleach

1. Barnardos
2. Border Counties Childcare Network
3. Ceantair a Athbheochan trí Phleanáil, Infheistíocht agus Forbairt (RAPID)
4. Childminding Ireland
5. Children's Research Centre
6. Children's Rights Alliance/ Children in Hospital Ireland
7. An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA)
8. An Coiste Comhairleach Náisiúnta ar Chiníochas agus Idirchultúrachas (NCCRI)
9. Coláiste Mhuire Gan Smál
10. Coláiste Náisiúnta na hÉireann (NCI)
11. Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (UCC)
12. Coláiste Phádraig
13. Comhairle na nDámhachtainí Ardoideachais agus Oiliúna (HETAC)
14. Comhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna (FETAC)
15. Comhpháirtíocht Bhaile Munna [ó mhí an Mhárta 2004]
16. Cónaidhm Náisiúnta na gComhlachtaí Deonacha
17. Cumann Múinteoirí Éireann (INTO)
18. Cumann Múinteoirí Réamhscoile don Lucht Siúil
19. Disability Federation of Ireland
20. Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (DIT)
21. IPPA, the Early Childhood Organisation
22. Irish Steiner Waldorf Early Childhood Association
23. Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann (IFA)
24. An Foras Áiseanna Saothair (FÁS)
25. Forbairt Naíonraí Teo
26. Forum of People with Disabilities
27. An Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaine
28. High/Scope
29. IMPACT
30. Irish Association for Teachers in Special Education (IATSE)
31. Irish Montessori Education Board (IMEB)
32. NAMHI
33. National Children's Nurseries Association (NCNA)
34. National Forum of Preschool Inspectors
35. National Parents and Siblings Alliance
36. National Parents Council - Primary
37. Oifig Náisiúnta Leanaí (NCO)
38. OMEP Ireland
39. Pavee Point
40. An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí
41. An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh
42. An Roinn Oideachais agus Eolaíochta
43. An Roinn Sláinte agus Leanaí
44. St. Nicholas Montessori Society
45. Seirbhísí Naíonraí Teo.
46. Tionól Réigiúnach an Deiscirt agus an Oirthir
47. Treoir
48. An tÚdarás Náisiúnta Míchumais (NDA)
49. Vision in Childcare [ó mhí Feabhra 2004]
50. WITH/ Cúram [ó mhí Eanáir 2005]CECDE Board of Management

An Dr Nóirín Hayes - (Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath)
Anne McGough - (Coláiste Phádraig)
Elizabeth Dunphy - (Coláiste Phádraig)
Siobhán Bradley - (Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath)
Dr. Máire Mhic Mhathúna - (Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath)
Martin Ward - (Coláiste Phádraig)Iarbhaill an Bhoird

An Dr. Lorna Ryan - (Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath)
Marie Kennedy - (Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath)Coiste Stiúrtha An Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas an Luath-Óige

An tOllamh Lesley Abbott - (Manchester Metropolitan University)
An Dr. Nóirín Hayes - (Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath)
Liam Mac Mathúna - (Coláiste Phádraig)
Anne McGough - (Coláiste Phádraig)
Deirdre Lyddy - (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta)
An Dr. John Donovan - (Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath)
John Quinlan - (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta)Iarbhaill an Choiste Stiúrtha

John Fanning - (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta)
Margaret Whelan - (Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath)
Breda Naughton - (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta)
Richard Byrne - (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta)
Deirdre Lyddy - (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta)
Alan Wall - (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta)Expert Working Group on the CECDE's Irish Output

An Dr Máire Mhic Mhathúna - (Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath)
Anne Nolan - (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta)
Foireann an Lárionaid