Síolta

An Chreatlach Naisiúnta Cailíochta d'Oideachas na Luath-ÓigeSíolta - Lámhleabhar Tosaigh

Brollach

Nuair a sheol an tAire Oideachais agus Eolaíochta an Lárionad um Fhorbairt agus Oideachas na LuathÓige (An Lárionad) i mí Dheireadh Fómhair 2002, thosaíomar aistear nár tugadh faoi riamh cheana in Éirinn.

Is uaillmhianach an tasc a bhí ann creatlach ardchaighdeán a fhorbairt ar fud an réimse uile a bhaineann le hoideachas na luath-óige agus do leanaí ó bhreith go sé bliana d'aois, agus cheap roinnt daoine nach bhféadfaí a leithéid a bhaint amach taobh istigh de thrí bliana ghearra.

Bhí roinnt fachtóirí ann a chabhraigh linn an chreatlach seo a sholáthar ar bhealach cuimsitheach agus tráthúil.

I dtús báire, bhraitheamar ar láidreachtaí roinnt mhaith comhpháirtithe tiomanta i bpróiseas dian agus forleathan de chomhairliúchán leanúnach. Go deimhin, tá na céadta, nó fiú na mílte, údar ag an gcreatlach seo ar fud earnáil chúram agus oideachas na luath-óige in Éirinn. Ní leis an gCoiste Comhairleach amháin, déanta de bhreis agus caoga eagraíocht rannpháirteach, a bhí an próiseas comhairliúcháin i gceist, ach bhí sé scaipthe níos faide ná sin le rannpháirtíocht ó thuismitheoirí agus gairmithe a thug a gcuid ama agus saineolais go díograiseach agus go saor. Ó thús an phróisis, bhunaíomar agus d'fhorbraíomar comhshocrú i measc na leasanna thar a bheith éagsúil seo agus d'eagraíomar deiseanna agus fóraim do mhalartú faisnéise agus chun plé a dhéanamh.

Ar an dara dul síos (agus is tábhachtaí b'fhéidir), thosaíomar ó pheirspictíocht a thugann tús áite do chearta agus do riachtanais an linbh, ag léiriú an phrionsabail choitianta a bhaineann leo siúd ar fad atá bainteach le cúram agus oideachas na luath-óige in Éirinn. Sháraigh an pheirspictíocht seo na héagsúlachtaí uile idir shuímh, fhealsúnachtaí agus leasanna.

Ar an tríú dul síos, bhunaíomar an chreatlach go láidir ar bheartas, cleachtas agus taighde Éireannach agus idirnáisiúnta cothrom le dáta. Mar thoradh ar an gcur chuige fianaisebhunaithe seo agus ár n-oscailteacht maidir le dúshlán agus díospóireacht tá daoine muiníneach as ár gcuid oibre.

Baineann an Chreatlach go dlúth le hÉirinn agus tá sí lonnaithe go sonrach in Éirinn chomhaimseartha; aithníonn sí oidhreacht chultúrtha agus theangeolaíoch na tíre, ach ag an am céanna aithníonn sí athrú geilleagrach agus déimeagrafach. Is é an tuiscint atá sa Chreatlach gur coincheap dinimiciúil, tógtha agus atógtha ag go leor gníomhaithe rannpháirteacha, lena n-áirítear leanaí, i sochaí atá ag síorathrú, atá sa hardchaighdeán.

D'fhonn béim agus aird a tharraingt ar charachtar sainiúil na Creatlaí, tugaimid 'Síolta' uirthi. Léiríonn sé poitéinseal na hóige agus poitéinseal na Creatlaí seo le fás agus dul chun cinn a dhéanamh. Baineann sé leis an meafar "Kindergarten" mar ionad cúraim agus oideachais, agus le ról an oideora mar gharraíodóir oilte. Go príomha, ceanglaíonn sé an Chreatlach nua-aimseartha seo agus gach a tharla san am a caitheadh agus an oidhreacht shaibhir a bhaineann le hÉire na linne seo.

Eispéireas thar a bheith iontach a bhí i stiúradh an phróisis i dtreo Síolta dom féin ar bhonn pearsanta agus ar bhonn gairmiúil. Ba mhór an phribhléid dom a bheith ag obair go dlúth le foireann iontach agus ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl do mo chomhghleacaithe sa Lárionad as a dtiomantas agus a ndúthracht. D'uireasa thacaíocht éagorrach agus saineolas na Roinne Oideachais agus Eolaíochta agus chomhaltaí an Bhoird Bhainistíochta agus an Choiste Stiúrtha, ní bheadh Síolta tugtha chun críche againn agus ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúil dóibh as sin. Bhí an comhoibriú eadrainn féin agus raon leathan comhpháirtithe tacaíochta in Éirinn agus thar lear taitneamhach agus oideachasúil araon, agus táim buíoch as an méid a chuir siad leis an tionscadal agus an mhuinín a bhí acu go n-éireodh leis.

Mar fhocal scoir, ar son Bhord agus fhoireann an Lárionaid, ba mhaith liom Síolta a thiomnú do na leanaí óga uile in Éirinn.

Heino Schonfeld
Stiúirthóir an Lárionaid